Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

 

 1. Nguyên tắc chung

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty TNHH KOOKI VIET NAM (sau đây được gọi tắt là “KOOKI” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (“Khách Hàng”) truy cập, sử dụng website do KOOKI cung cấp – Website KOOKI (“KOOKI”) và/hoặc sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ, kênh tương tác khác do KOOKI cung cấp. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này, các điều khoản điều kiện tương ứng và các quy định khác (nếu có).

Khách Hàng ở đây được hiểu là các cá nhân đăng nhập, sử dụng dịch vụ mua bán hàng hóa của KOOKI theo Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Cung Cấp Hàng Hóa Trên KOOKI..

Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, website, ứng dụng hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba ngoài phạm vi sử dụng dịch vụ KOOKI nêu trên và/hoặc bên thứ ba có sử dụng chính sách bảo mật riêng.

Thông Tin Khách Hàng” theo Chính sách này được hiểu là thông tin cá nhân của Khách Hàng và tất cả các thông tin khác liên quan đến Khách Hàng được Chúng tôi tiếp nhận, thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ KOOKI. Trong đó, thông tin cá nhân là những thông tin quan trọng và bắt buộc để xác định danh tính một cá nhân/tổ chức. Cụ thể, bao gồm:

 • Tên hiển thị
 • Họ và tên khai sinh
 • Địa chỉ thư điện tử (email)
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Địa chỉ
 • Giới tính
 • Hình ảnh cá nhân

 

Thu Thập Thông Tin

 

 1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng của Quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện dịch vụ KOOKI, cho các mục đích sử dụng của Chúng tôi (“Mục Đích Sử Dụng”) bao gồm:

 • Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch vụ:
 • Cung cấp các dịch vụ KOOKI cho Khách Hàng, giới thiệu các hàng hóa/sản phẩm, dịch vụ mới của Chúng tôi hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng trong quá trình tham gia sử dụng dịch vụ KOOKI.
 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách Hàng, xác minh danh tính Khách Hàng.
 • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ KOOKI.
 • Xác nhận các giao dịch, gửi thông báo về các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán đã được Khách Hàng đồng ý.
 • Kiểm tra khả năng thanh toán, đối chiếu kiểm tra tính chuẩn xác của thông tin và xác thực thông tin với bên thứ ba.
 • Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi đối với dịch vụ KOOKI.
 • Cho phép tương tác giữa các Khách Hàng, giữa Khách Hàng với Chúng tôi.
 • Đảm bảo an toàn và an ninh cho dịch vụ KOOKI và cho tất cả Khách Hàng khi sử dụng.
 • Hỗ trợ và cải thiện dịch vụ KOOKI:

Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Khách Hàng, trao đổi giữa Khách Hàng và Chúng tôi, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Khách Hàng.

 • Tiếp thị và quảng bá
 • Gửi tới Khách Hàng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch vụ, Chúng tôi và các nhà tài trợ, đối tác, và các nhà quảng cáo sản phẩm, Dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.
 • Khách Hàng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của Chúng tôi tại từng thời điểm.
 • Nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Khách Hàng trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Chống gian lận và rủi ro

Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ KOOKI.

 • Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của dịch vụ KOOKI (nếu có).

 

 1. Phương thức và phạm vi thu thập thông tin

Các phương thức Chúng tôi thu thập thông tin của Khách Hàng khi Khách Hàng cung cấp thông tin.

 • Trên biểu mẫu đăng nhập tài khoản và được cập nhật trong quá trình Khách Hàng sử dụng dịch vụ KOOKI.
 • Thông qua liên lạc giữa Khách Hàng và Chúng tôi, chẳng hạn thông qua các tương tác, phản hồi, lấy ý kiến, góp ý, trao đổi, thỏa thuận, giải quyết tranh chấp v.v…
 • Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng (i) Khách Hàng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Khách Hàng cung cấp thông tin cho Chúng tôi và đối với việc Chúng tôi sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

Thông tin thu thập từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin Khách Hàng từ các nguồn khác, bao gồm đối tác, các chương trình giới thiệu, khi Khách Hàng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn và phù hợp theo luật pháp hiện hành.

 

 1. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng khác

Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Khách Hàng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Khách Hàng, Chúng tôi có thể xin chấp thuận của Khách Hàng về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho một mục đích sử dụng cụ thể nào đó khi Chúng tôi liên hệ với Khách Hàng.

 

 1. Phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng

Khách Hàng tại đây đồng ý rằng Thông Tin Khách Hàng được thu thập theo Chính Sách Bảo Mật này sẽ được cung cấp và được sử dụng theo chấp thuận của Khách Hàng đối với Chúng tôi cho các Mục Đích Sử Dụng được nêu phía trên.

 

 1. Những cá nhân/tổ chức được tiếp cận thông tin

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bất kỳ bên thứ ba nào với bất kỳ mục đích nào khác trừ các trường hợp được sử dụng Thông Tin Khách Hàng nhằm thực hiện Mục Đích Sử Dụng theo phạm vi nêu tại mục II:

 • Các bộ phận kỹ thuật, kinh doanh, kiểm soát đơn hàng và các bộ phận khác là nhân viên trực thuộc của Chúng tôi.
 • Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ KOOKIđến Khách Hàng.
 • Các đối tác giao hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet, và các đối tác khác mà Chúng tôi hợp tác tại từng thời điểm.
 • Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba theo yêu cầu hoặc xác nhận của Khách Hàng.
 • Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 1. Bảo mật và lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng tại các máy chủ hệ thống và được đảm bảo an toàn bằng hệ thống sao lưu theo cơ chế snaphots dược cung cấp bởi AWS.

Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Khách Hàng để đảm bảo cho phép Khách Hàng được sử dụng liên tục các dịch vụ KOOKI, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích Sử Dụng, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Khách Hàng.

 

 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Khách Hàng

Khách Hàng phải cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân cho Chúng tôi một cách trung thực, chính xác. Khách Hàng cam kết đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin cá nhân đã cung cấp cho Chúng tôi và kịp thời cập nhật ngay thông tin cá nhân khi có thay đổi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Trừ khi nhận được thông báo của Khách Hàng, Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ KOOKI và/hoặc liên hệ đến Khách Hàng qua các địa chỉ mà Khách Hàng đã đăng ký.

Mọi liên lạc của Chúng tôi qua các thông tin liên lạc sau cùng của Khách Hàng đã đăng ký với Chúng tôi sẽ được mặc định là đã gửi đến Khách Hàng, bất kể việc Khách Hàng có thực sự nhận được hay không. Nếu thông tin của Chúng tôi bị trả lại do thông tin liên lạc mà Khách Hàng cung cấp không chính xác, đã thay đổi nhưng chưa cập nhật hoặc không có giá trị sử dụng, Chúng tôi sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ KOOKI và Khách Hàng không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi Chúng tôi nhận được các nội dung cập nhật liên quan.

Khách Hàng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ dịch vụ KOOKI, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống của Chúng tôi, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Chúng tôi phát hiện Khách Hàng có hành vi vi phạm, Chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Khách Hàng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website KOOKI tối thiểu 05 ngày trước ngày thay đổi có hiệu lực. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng, dịch vụ KOOKI được hiểu là Khách Hàng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

 

 1. Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin, cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin:

CÔNG TY TNHH KOOKI VIET NAM

Địa chỉ: 1979/5/65/29 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 5, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317958088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/7/2023.

Thông tin liên hệ:

Email: ngoctrankooki@gmail.com

Số điện thoại: 0974322470

 

 

 1. Phương thức và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách Hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Khách Hàng với dịch vụ KOOKI theo các phương thức sau:

 • Khách Hàng truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình tại phần Sửa Thông Tin trong danh mục Hồ Sơ Cá Nhân (góc phải trên cùng màn hình).
 • Khách Hàng có thể liên hệ với Chúng tôi theo thông tin tại Điều 8 trên đây để được hỗ trợ.

Khách Hàng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng. Khách Hàng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Khách Hàng có thể không tận dụng được một số dịch vụ KOOKI. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Chúng tôi tại từng thời điểm.

Nếu Khách Hàng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản KOOKI, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Chúng tôi tại từng thời điểm. Khi Khách Hàng cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, Chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.

Nếu Khách Hàng không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Khách Hàng theo hướng dẫn của Chúng tôi tại từng thời điểm.

 

 1. Phương thức và công cụ để Khách Hàng rút lại sự đồng ý

Trong trường hợp Khách Hàng mong muốn rút lại sự đồng ý cho Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin theo Chính Sách Bảo Mật này, Khách Hàng có thể liên hệ với với Chúng tôi theo số hotline: 0974322470 hoặc gửi email đến địa chỉ: ngoctrankooki@gmail.com

Trong trường hợp Khách Hàng rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp việc Chúng tôi xử lý đối với các dữ liệu đã được Khách Hàng đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

Tuy nhiên, việc Khách Hàng rút lại sự đồng ý có nghĩa là Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ KOOKI cho Khách Hàng, điều này có thể dẫn đến việc Chúng tôi cần phải chấm dứt mối quan hệ và/hoặc hợp đồng với Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý hiểu rõ Chúng tôi sẽ không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của Khách Hàng cho việc chấm dứt này.

 

 1. Hiệu lực

Thỏa Thuận Bảo Mật này có hiệu lực từ ngày 03/05/2024. Chúng tôi có quyền và có thể thay đổi Thỏa Thuận Bảo Mật này bằng cách thông báo lên website KOOKI cho Khách Hàng được biết và chấp thuận. Thỏa Thuận Bảo Mật sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Thỏa Thuận Bảo Mật có hiệu lực. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ KOOKI sau khi Thỏa Thuận Bảo Mật sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Thỏa Thuận Bảo Mật sửa đổi này.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản trong Thỏa Thuận Bảo Mật này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa Thuận Bảo Mật vẫn giữ nguyên giá trị.